Düşük, Orta ve Yüksek Gelirli Ülkelerde Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımlarının İstihdam Üzerindeki Etkisinin Panel Veri Analizi

Murat Can Genc, Cigdem Karis

Abstract


Doğrudan yabancı sermaye yatırımları (DYSY) ülkelerin ekonomik büyüme sürecinde ihtiyaç duydukları sermaye birikimine sağladığı katkılar nedeniyle önemli bir dış finansman kaynağı olarak kabul edilmektedir. Bu noktada hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkeler DYSY’nı ülkelerine çekmek için çaba göstermektedirler. Bu çabanın temelinde DYSY girişlerinin ülkelerin beşeri sermaye birikimine sağlamış olduğu önemli katkılar yatmaktadır. Bu noktada ülkelerin ekonomik açıdan beklentileri FDI girişlerinin istihdamı olumlu yönde etkilemesidir. Bununla birlikte DYSY’nın istihdam üzerindeki etkisinin beklentilere uygun şekilde pozitif yönlü sonuçlarının olmasının yanı sıra negatif yönlü sonuçları da mevcuttur. Bu doğrultuda çalışmada DYSY ve istihdam arasındaki ilişki 1991—2015 döneminde yüksek, orta ve düşük gelirli ülke grupları için panel regresyon analizi kullanılarak incelenmiştir. Elde edilen analiz sonuçlarına göre yüksek ve orta gelirli ülke gruplarında DYSY’nın istihdam üzerindeki etkisi negatifken, düşük gelirli ülke gruplarında pozitiftir.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article