Türkiye’de Uygulanan Neo-Liberal Politikaların Ücretler Üzerindeki Etkisinin Enflasyon ve Dışa Açıklık Üzerinden Test Edilmesi

Osman Akgül

Abstract


Geçmiş dönemlerden bugünlere insanın emeği iktisadi malların en değerlisi olarak kabul edilmiştir. Her mal, alet, çıktı ve topraktan üretilen ürünler dahi insan emeğinin eseridirler. İlk insandan bugüne insan emeğinin değerlemesi çeşitli evrelerden geçmiştir. Avcılık yapan, toplayıcılık ve tarım yapan insan yerleşik hayata geçtikten sonra uzun bir müddet kendisi için çalışmıştır. Zamanla kendi mülkiyetini ve toprağını, hatta hürriyetini bile kaybetmiştir. Emek ne kadar değerli olursa olsun kendisi için çalışmayı bıraktığından beri hak ettiği değeri bulmakta zorlanmıştır. Kölelik döneminden itibaren insanlar başkaları için çalışmaya başlamış, ölünceye kadar çalıştırılmalarına rağmen ne herhangi bir hakka sahip olabilmiş, ne de ücret alabilmekteydiler. İlerleyen dönem de toprağı işleyen derebeylerine bağlı insanlar topraklarından, zanaat erbabı insanlar taşralardan mesleklerini bırakarak şehirlere göç etmek durumunda kalmış ve şehirlerde, fabrikalarda işçi olarak çalışmaya başlamışlardır. İnsan emeğinin fiyatı olan ücret, üretim unsurlarından birisi olmanın yanında, iktisadi ve sosyal hayatta ciddi tesirleri olan bir unsurdur. Zira ücretler hem emeğinin ortaya koyarak çalışan insanların gelirlerini ve hayat seviyelerini belirleyen bir unsur, hem de üretime katkı sağlayan her sektörün gelişmesine etki eden maliyet faktörüdür. Aynı zamanda milli gelirin farklı gelir grupları arasında dağılış şeklini, o toplumda ki sosyal adaletin ne derece tecelli ettiğinin bir göstergesi olarak çok yönlü bir mahiyete haizdir.

Çalışmamızda Osmanlı bakiyesini devralan Türkiye’deki ücretler ve ücretliler üzerinde yoğunlaşılacak, kavramsal çerçeve ele alınacaktır. Ardından Dünya üzerinde yaşanan dönüşümlerin Türkiye ekonomisindeki seyri incelenecek, özellikle 1980 sonrası uygulamaya geçirilen politikaların ücretlere olan etkisini inceleyen yerli ve yabancı literatürdeki çalışmalara değinilecektir. Son kısımda Türkiye’de uygulamaya konulan Neoliberal politikaların ücretler üzerindeki etkisi enflasyon ve dışa açıklık üzerinden test edilecektir. Yerli ve yabancı literatür incelendiğinde bu kapsamda bir çalışmanın henüz yapılmadığı görülmektedir.

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article