Social Media Usage in Public Institution as a Public Relation Practice: The Case of Municipality of Kadıköy/Kamu Kurumlarında Halkla İlişkiler Uygulaması olarak Sosyal Medya Kullanımı: Kadıköy Belediyesi Örneği

GÜLPINAR KELEMCI, EKİN KARAPINAR

Abstract


Social media which can be defined as a tool of new communication technologies matters because it brings individuals together in a virtual world and enhances the interaction between them. Social media is firstly designed for the communications between individuals, afterwards it became a strong tool for private, public and non-profit organizations to provide online communications with target audiences (Tarhan, 2012:80). During public relations process which is defined by municipalities as an activity for creating, developing and maintaining relationship (Yağmur, 2013:99), social media become an important tool and helps municipalities to announce their services and also response the requests and expectations of their citizens. The purpose of the study is to determine the attitudes of citizens towards Twitter usage of municipalities as a public relation practice and to detect the reasons, why the citizens follow these social media accounts with the scope of the Municipality of Kadıköy. However, it is also aimed to determine whether there is a relationship between attitude towards social media usage and the perceived image of the Municipality of Kadıköy. The scope of research questions are: Is there any difference in the citizens' attitudes towards the municipal sharings on Twitter by gender?  Is there any difference in the reasons why citizens follow the sharings of the municipality and in the perceived image of the municipality by gender? In parallel with defined objectives, data had been collected using online survey which are applied to 355 followers of Kadıköy of Municipality that has the most followers on Twitter among municipalities. It is determined that participants generally express a positive attitude about the subject, are willing to be informed about the activities that municipality carries out and also enjoy. According to the results, there is a positive relationship between the attitudes of the participants and the perceived image of the municipality. It is confirmed that there is no significant difference in attitudes and reasons for following the sharings according to gender. Besides, it is found that the perceived image of municipality differs between male and female.

ÖZET

Yeni iletişim teknolojilerinin bir aracı olarak tanımlanabilecek sosyal medya, günümüzde bireyleri sanal bir ortam da olsa bir araya getirmesi ve aralarındaki etkileşimi arttırması açısından önem taşımaktadır. Başta bireylerin kendi aralarındaki iletişimleri için tasarlanmış olan sosyal medya ortamı daha sonra özel, kamu ve kar amacı gütmeyen kuruluşların hedef kitleleriyle çevrimiçi iletişimini sağlayan güçlü bir araca dönüşmüştür (Tarhan, 2012:80). Yerel yönetimler içerisinde belediyelerin de ilişki yaratmaya, geliştirmeye ve sürdürmeye yönelik bir etkinlik olarak tanımladıkları halkla ilişkiler (Yağmur, 2013:99) sürecinde göz ardı edemeyecekleri bir araç konumuna gelen sosyal medya, hizmetlerin duyurulmasının yanında ayrıca vatandaşların istek ve beklentilerinin daha hızlı bir şekilde cevaplanabilmesine yardımcı olmaktadır. Çalışmanın amacı; Kadıköy Belediyesi örneği çerçevesinde, belediyenin bir halkla ilişkiler uygulaması olarak sosyal medya araçlarından Twitter kullanımına ilişkin vatandaşların tutumunun belirlenmesi ve bu hesabı takip etme nedenlerinin ortaya çıkarılmasıdır. Bununla birlikte, sosyal medya kullanımına ilişkin tutumla Kadıköy Belediyesi’nin algılanan imajı arasında bir ilişki olup olmadığını tespit etmek hedeflenmiştir. Araştırma problemleri ise, “belediyenin Twitter paylaşımlarına ilişkin olarak vatandaşların tutumlarında, hesabı takip edenler arasında paylaşımların takip edilme sebeplerinde ve belediyenin algılanan imajında cinsiyete göre bir farklılık var mıdır”? şeklinde düzenlenmiştir. Amaçlar çerçevesinde Twitter’da belediyeler arasında en fazla takipçiye sahip olan Kadıköy belediyesinin takipçileri arasından 355 kişiye online anket yöntemiyle ulaşılmıştır. Katılımcıların genel anlamda konu hakkında olumlu tutum sergiledikleri; hesabın takip edilme nedeni olarak öncelikle belediyenin gerçekleştirdiği farklı faaliyetler hakkında bilgi sahibi olmak ve daha sonra keyif almak/eğlenmek olduğu saptanmıştır. Katılımcıların tutumlarıyla belediyenin algılanan imajı arasında pozitif yönlü bir ilişki olduğu belirlenmiştir. Tutum ve paylaşımların takip edilme sebepleri açısından cinsiyete göre farklılık bulunmazken, belediyenin algılanan imajında fark olduğu, kadınların erkeklere oranla daha olumlu bir imaja sahip olduğu tespit edilmiştir.


References


Yağmurlu, A. (2013). Diyalojik İletişim Çerçevesinde Ankara Büyükşehir Belediyesi Sosyal Medya Uygulamaları, Selçuk İletişim, 8-1, 95-115.

Tarhan, A. (2012). Büyükşehir Belediyelerinin Sosyal Medya Uygulamalarına Halkla İlişkiler Modellerinden Bakmak, Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi, Sayı 35, Güz, 79-101.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article