Girişimciliğin Belirleyicileri: Panel Veri Analizi

Can KARABIYIK, Coşkun ÇILBANT

Abstract


Ülkelerin yeni ekonomik fırsatları sezen, belirsizlik koşullarında dahi olsa sezdiği fırsatları piyasaya sürmekten çekinmeyerek risk alan, yeni iş alanları oluşturarak istihdamı arttıran ve getirdiği yeniliklerle toplumsal yaşamı farklılaştıran girişimciler olmaksızın büyümesi ve gelişmesi olası gözükmemektedir. Bu araştırma ile toplumlara sayısız faydası olan girişimciliğin makroekonomik belirleyicilerinin incelenmesi ve girişimcilik faaliyetlerinin geliştirilebilmesi adına araştırmacılara ve politikacılara fikir verilmesi amaçlanmaktadır.

Girişimciliğin belirleyenleri olarak eğitim ile kişi başı milli gelirin yanı sıra ekonomik özgürlük endeksi değişkenlerinden devlet büyüklüğü göstergesi olan vergi yükü, hukuki sistem göstergesi olan mülkiyet hakları ve piyasa açıklığı göstergesi olan yatırım özgürlüğü kullanılmıştır. Girişimcilik göstergeleri olarak ise erken dönem toplam girişimcilik faaliyeti, bireylerin girişimci olma eğilimleri ve sezilen fırsat miktarı seçilmiştir. Kullanılmış olan panel veri seti 35 ülkenin 2006-2015 yıllarını kapsamaktadır. Hausman testi yardımıyla sabit etkiler modeli ile rassal etkiler modeli arasında tercih yapılmış olup test sonucunda sabit etkiler panel veri analiz yöntemi seçilmiştir.

Gerçekleştirilen panel veri analizi bulgularına göre eğitim, kişi başı milli gelir ve yatırım özgürlüğü değişkenleri ile girişimcilik arasında pozitif yönlü ilişki mevcuttur.  Hükümet harcamaları, mülkiyet hakları ve vergi yükü ile girişimcilik arasında negatif yönlü ilişkiye dair bulgular elde edilirken vergi yükü değişkeni istatistiksel olarak anlamsız bulunmuştur. 


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article